4. mrt, 2020

Algemene Leden Vergadering op 24 maart

Op dinsdag 24 maart a.s. zal de jaarlijkse ALV plaatsvinden.
Aanvang 20.40 uur (direct na de training).

Agenda:

1.   Opening door de voorzitter
2.   Notulen jaarvergadering 19 maart 2019
3.   Jaarverslag 2019
4.   In- en uitgaande post
5.   Financieel jaarverslag 2019 en vaststelling begroting 2020
6.   Verslag kascontrolecommissie, (Frits van Meijl en Rob Gerlings. Reserve Gijs Stevens)
7.   Aanvulling, verkiezing en benoeming kascontrolecommissie. Aftredend: Frits van Meijl,
      benoeming Gijs Stevens
8.   Vaststelling contributie 2021
9.   Bestuursbeleid en bestuursmededelingen
10. Stand van zaken/ verdere ontwikkelingen m.b.t. “Open club Noord”(Sportpark Boshoven),
      incluis plannen integratie accommodaties Indians en COVS
11. Bestuursverkiezingen
12. Verkiezing aanvullende commissies (o.m. vbcie-spelrcie-ontspcie)
13. Rondvraag
      Teneinde de rondvraag zakelijk en kort te houden verzoekt het bestuur eenieder die
      reeds vragen heeft deze schriftelijk (bv via mail) dan wel telefonisch (indien geen mail) in
      te dienen bij het secretariaat. Het bestuur kan dan hierop adequaat antwoorden.

14. Sluiting